ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - තාලුජ ' ශ' අකුරට පසුව දන්තජ 'න' අකුර යෙදෙන අවස්ථා සොයමු

Click 12 පාඩම.pdf link to view the file.