ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - නාම පද සොයමු

Click 2 පාඩම.pdf link to view the file.