අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය (පිළිතුරු පත්‍රය)

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය (පිළිතුරු පත්‍රය)

Click Sin_ Rehearsal pp Ans 2019.PDF link to view the file.