අධ්‍යාපන අමාතංශය පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය 2019

අධ්‍යාපන අමාතංශය පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය 2019

Click Ol_Sin_Rehearsal pp_2019.PDF link to view the file.