මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය - 2018, I පත්‍රය (නව නිර්දේශය)

Click Sin_Pfe_Hea-T3_2018.PDF link to view the file.

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය - 2018, I පත්‍රය (නව නිර්දේශය)