මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය - 2018, II පත්‍රය (නව නිර්දේශය)

Click Sin_Pfe_Hea_T3_2018 (2).PDF link to view the file.

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය - 2018, II පත්‍රය (නව නිර්දේශය)