கலப்பு நிறைவேற்று அதிகார அரசியலமைப்பு /அர்த்த ஜனாதிபதி அரசியலமைப்பு

கலப்பு நிறைவேற்று அதிகார அரசியலமைப்பு /அர்த்த ஜனாதிபதி அரசியலமைப்பு

Click tal_pol_cp_4.2.3.pdf link to view the file.