ஐனாதிபதி யாப்பு முறையின் பண்புகள்

ஐனாதிபதி யாப்பு முறையின் பண்புகள்

Click tal_pol_cp_4.2.2.pdf link to view the file.