அடிப்படைத் தானியங்கி தொழினுட்பவியல்

அடிப்படைத் தானியங்கி தொழினுட்பவியல்

Click tal_Et_cp_6.1.pdf link to view the file.