2012 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය (බස්නාහිර පළාත) පිළිතුරු පත්‍රය

2012 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය (බස්නාහිර පළාත) පිළිතුරු පත්‍රය
Click SOL_Eng_PP_Anser_WP2012.pdf link to view the file.