வெப்பப்பரிமாற்றம்

வெப்பப்பரிமாற்றம்

Click tal_phy_cp_4.5.1.pdf link to view the file.