வாயுக்களின் இயக்கப்பாட்டுக் கொள்கை

வாயுக்களின் இயக்கப்பாட்டுக் கொள்கை

Click tal_phy_cp_4.4.pdf link to view the file.