வாயுக்களின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு

வாயுக்களின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு

Click tal_phy_cp_4.5.2.pdf link to view the file.