தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் மாதிரி வினாத்தாள்-(வ.மா.க.தி)-2019

தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் மாதிரி வினாத்தாள்-(வ.மா.க.தி)-2019

Click tal_mp_ict_np_2019.pdf link to view the file.