ලකුණු දීමේ පටිපාටිය I - 2018 (ශ්‍රි ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Sal_Com_I_Ans_2018.PDF ஐ சொடுக்குக

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය I - 2018 (ශ්‍රි ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව)