ලකුණු දීමේ පටිපාටිය II - 2018 (ශ්‍රි ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව)

Click Sal_Com II_Ans_2018.PDF link to view the file.

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය II - 2018 (ශ්‍රි ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව)