தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பம்-2016

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Tol_IT_pp_I,II_2016.PDF ஐ சொடுக்குக

க.பொ.த.சாதாரண தரப் பரீட்சை-2016