தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பம் -பகுதி-1&2 - 2022(2023) - புள்ளியிடும் திட்டம்

Uploaded 3/04/24, 10:53

Click tol_ict_pp_22(23)_ans.pdf link to view the file.