வடிவமைப்பும் நிருமாணத் தொழினுட்பவியலும் பகுதி1&2-2016

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Tol_Des_pp_I,II_2016 (2).PDF ஐ சொடுக்குக

வடிவமைப்பும் நிருமாணத் தொழினுட்பவியலும் பகுதி1&2-2016