வடிவமைப்பும் மின்இலத்திரனியல் தொழினுட்பவியலும் பகுதி1&2-2016

Click Tol_Des_pp_I,II_2016 (3).PDF link to view the file.

வடிவமைப்பும் மின்இலத்திரனியல் தொழினுட்பவியலும் பகுதி1&2-2016