வன் மின், இலத்திரனியல், தகவல் தொழினுட்பம் ஆசிரியர் வழிகாட்டி 13 - 2011

Click tg13_ht_et_ict_2010.pdf link to view the file.

வன் மின், இலத்திரனியல், தகவல் தொழினுட்பம் ஆசிரியர் வழிகாட்டி 13 - 2011