தவணை ரீதியான பாடத்திட்ட ஒழுங்கு 2017 (தொண்டைமானாறு வெளிக்கள நிலைய பரீட்சைக்கானது)

Click tal_et_syl_fwc_2017.pdf link to view the file.

 தவணை ரீதியான பாடத்திட்ட ஒழுங்கு 2017 (தொண்டைமானாறு வெளிக்கள நிலைய பரீட்சைக்கானது)