ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය - II (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර 2018 )

Click sg11_ols_bs2.pdf link to view the file.

ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය - II (e-තක්සලාව උපකාරක  ප්‍රශ්න පත්‍ර 2018 )