ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය I,II පිළිතුරු - (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර 2018)

Click sol_BSI,II_Ans_2018.pdf link to view the file.

ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය I,II පිළිතුරු - (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර  2018)