ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය I ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 (2018)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sal_bst_mp_i.pdf ஐ சொடுக்குக

ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය I ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 (2018)