ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය II රචනා ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය (2018)

Click sal_bst_mp_essay.pdf link to view the file.

ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය I ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 (2018)