ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1

ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1

Click sal_btec_p1.pdf link to view the file.