6.1 සාර්ව ආර්ථීක සමතුලිතය හා අසමතුලිතය

Click SAL_econ_chap_6.1.pdf link to view the file.

සාර්ව ආර්ථීක සමතුලිතය හා අසමතුලිතය