6.1 සාර්ව ආර්ථික සමතුලිතය සහ අසමතුලිතය විග්‍රහ කරයි