பொறியியற் தொழினுட்பவியல் புள்ளித்திட்டம் (வ.மா.க.தி)-2018

பொறியியற் தொழினுட்பவியல் புள்ளித்திட்டம் (வ.மா.க.தி)-2018

Click tal_et_mp_1_2_np_ans_2018.pdf link to view the file.