பொறியியற் தொழினுட்பவியல் மாதிரி வினாத்தாள் (வ.மா.க.தி)-2018

பொறியியற் தொழினுட்பவியல் மாதிரி வினாத்தாள் (வ.மா.க.தி)-2018

Click tal_et_mp_1_2_np_2018.pdf link to view the file.