பொறியியற் தொழினுட்பவியல் மாதிரி வினாத்தாள் (வ.மா.க.தி)-2019

பொறியியற் தொழினுட்பவியல் மாதிரி வினாத்தாள் (வ.மா.க.தி)-2019

Click tal_mp_et_np_2019.pdf link to view the file.