உயிர் முறைமைகள் தொழினுட்பவியல் புள்ளித்திட்டம் (வட.மா.க.தி)- 2018

உயிர் முறைமைகள் தொழினுட்பவியல் புள்ளித்திட்டம் (வட.மா.க.தி)- 2018

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_bst_mp_1_2_np_ans_2018.pdf ஐ சொடுக்குக