உயிர் முறைமைகள் தொழினுட்பவியல் மாதிரி வினாத்தாள் (வட.மா.க.தி)- 2018

உயிர் முறைமைகள் தொழினுட்பவியல் மாதிரி வினாத்தாள் (வட.மா.க.தி)- 2018

Click tal_bst_mp_1_2_np_2018.pdf link to view the file.