உயிர் முறைமைகள் தொழினுட்பவியல் மாதிரி வினாத்தாள் (வட.மா.க.தி)- 2019

உயிர் முறைமைகள் தொழினுட்பவியல் மாதிரி வினாத்தாள் (வட.மா.க.தி)- 2019

Click tal_mp_bst_np_2019.pdf link to view the file.