3ஆம் தவணை வினாத்தாள் (வடமாகாணம்)-புள்ளித்திட்டம்-2017

3ஆம் தவணை வினாத்தாள் (வடமாகாணம்)-புள்ளித்திட்டம்-2017

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tg11_tam_lit_tp_3rd_pde_ans_2017.pdf ஐ சொடுக்குக