2ஆம் தவணை வினாத்தாள் (வடமாகாணம்)-2017

2ஆம் தவணை வினாத்தாள் (வடமாகாணம்)-2017

Click tg11_tam_lit_tp_2nd_pde_2017.pdf link to view the file.