3ஆம் தவணை வினாத்தாள் (வடமாகாணம்)-புள்ளித்திட்டம்-2017

3ஆம் தவணை வினாத்தாள் (வடமாகாணம்)-புள்ளித்திட்டம்-2017

Click tg11_tam_lit_tp_3rd_pde_ans_2017.pdf link to view the file.