பொறியியற் தொழினுட்பவியல் -புள்ளித்திட்டம்-FWC-2017

பொறியியற் தொழினுட்பவியல் -புள்ளித்திட்டம்-FWC-2017

Click tal_eng_tec_mp_6th_fwc_ans_2017.pdf link to view the file.