பௌதிகவியல்-புள்ளித்திட்டம்-FWC-2017

பௌதிகவியல்-புள்ளித்திட்டம்-FWC-2017

Click tal_phy_mp_6th_fwc_ans_2017lk.pdf link to view the file.