பௌதிகவியல் மாதிரி வினாத்தாள்-Mora_E_Tamils_2017

பௌதிகவியல் மாதிரி வினாத்தாள்-Mora_E_Tamils_2017

Click tal_phy_mp_mora_1_2_2018.pdf link to view the file.