ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ 07 - අවසාන වාර පරීක්ෂණය -2016 ( 12 ශ්‍රේණිය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு SAL-LOGI-G12-DS- TP-2016.pdf ஐ சொடுக்குக

ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ 07 - අවසාන වාර පරීක්ෂණය -2016 ( 12 ශ්‍රේණිය)