ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ 07 - අවසාන වාර පරීක්ෂණය -2016 ( 12 ශ්‍රේණිය)

Click SAL-LOGI-G12-DS- TP-2016.pdf link to view the file.

ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ 07 - අවසාන වාර පරීක්ෂණය -2016 ( 12 ශ්‍රේණිය)