2016 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය (බස්නාහිර පළාත) I II

Click sol_hpe_3tp_paper_I_II.pdf link to view the file.

2016 වර්ෂ අවසාන  පරීක්ෂණය (බස්නාහිර පළාත) I II