ඉන්දීය ඉතිහාසය -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු

ඉන්දීය ඉතිහාසය -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු

Click sal_ihis_p1_ans.pdf link to view the file.