ඉන්දීය ඉතිහාසය -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1

ඉන්දීය ඉතිහාසය -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1

Click sal_ihis_p1.pdf link to view the file.