ඉන්දීය ඉතිහාසය -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 2 (12 ශ්‍රේණිය)

ඉන්දීය ඉතිහාසය -ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 2 (12 ශ්‍රේණිය)

Click sg12_ihis_p1.pdf link to view the file.