නාට්‍ය හා රංගකලාව I හා II ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1

නාට්‍ය හා රංගකලාව I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sal_dra_p.pdf ஐ சொடுக்குக