නාට්‍ය හා රංගකලාව I හා II ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1

නාට්‍ය හා රංගකලාව I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 

Click sal_dra_p.pdf link to view the file.