නාට්‍ය හා රංගකලාව I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු

නාට්‍ය හා රංගකලාව I හා II - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 1 පිළිතුරු

Click sal_dra_p_ans.pdf link to view the file.